1. Linh Kiện
– KIT Arduino UNO R3
+ http://banlinhkien.vn/goods-5157-kit-arduino-uno-r3-ch340g.html
+ http://banlinhkien.vn/goods-4181-kit-arduino-uno-r3-atmega16u2.html
– Module Bluetooth
+ http://banlinhkien.vn/goods-1672-module-bluetooth-hc06-slaver-.html
– Mudule Relay
+ http://banlinhkien.vn/goods-846-module-relay-4-kenh-5v-220v-10a.html
2. Cách đấu nối
– Bluetooth
+ RX nối với TX trên Uno (Chân 1)
+ TX nối với RX trên Uno (Chân 0)
+ VCC nối vào 5V trên Uno
+ GND nối vào GND trên Uno
– Module Relay
+ VCC nối vào 5V trên Uno
+ VSS+ nối vào 5V trên Uno
+ GND nối vào GND trên Uno
+ VSS- nối vào GND trên Uno
+ EN1 nối vào chân 13 Uno
+ EN2 nối vào chân 12 Uno
+ EN3 nối vào chân 11 Uno
+ EN4 nối vào chân 10 Uno
3. Cách Điều Khiển
– Phần Mềm Trên Android
+ https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.BT
– Cấu Hình Phần Mềm (Set Keys)
+ Nút 1: (Key Name: Relay1) (Data of Key: 1)
+ Nút 2: (Key Name: Relay2) (Data of Key: 2)
+ Nút 3: (Key Name: Relay2) (Data of Key: 3)
+ Nút 4: (Key Name: Relay4) (Data of Key: 4)
– Cách Điều Khiển
+ Nhấn Lần 1 Relay Bật
+ Nhấn Lần 2 Relay Tắt

Download Code